HV-50II

 

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง HV-50II

 1. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงชนิดตั้งพื้น ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า ระบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ที่ฐานเครื่องมีล้อ 4 ล้อ จึง เคลื่อนย้ายได้สะดวก

2. ห้องนึ่งและฝาปิดด้านในทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel) เบอร์ SUS 304 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ลึก 710 มิลลิเมตร และความจุ 50 ลิตร

3. ปิดล็อกฝาห้องนึ่งด้วยระบบอิเล็คโตรแมคานิก โดยทำงานดังนี้ คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องจึงจะปลดล็อกฝาได้ โดยมีระบบแม่เหล็กช่วยในการปิดฝา และมี pin lock  6 จุด เพื่อเพิ่มการล็อกฝาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. มีระบบป้องกันการเปิดฝาห้องนึ่ง เมื่อแรงดันและอุณหภูมิยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ ค่าอุณหภูมิที่เปิดฝาได้จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ถึง 97 องศาเซลเซียส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานที่ใช้งานอยู่)

5. มีหน้าจอสำหรับตั้งค่าการทำงาน และแสดงผลการทำงานเป็นหน้าจอสีชนิดสัมผัสแบบ colour touch panel ช่วยให้สะดวกต่อการทำงาน

6. สามารถตั้งอุณหภูมิสำหรับการใช้งานต่างๆ ได้ดังนี้

6.1. สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อ ได้ตั้งแต่ 105 องศาเซลเซียส ถึง 135 องศาเซลเซียส

6.2. สำหรับการอุ่น ได้ตั้งแต่ 45 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส

6.3. สำหรับการละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้ตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส

7. สามารถตั้งเวลาสำหรับการใช้งานต่างๆ ได้ดังนี้

7.1. สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อ ได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 250 นาที

7.2. สำหรับการละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 60 นาที

7.3. ตั้งเวลาเริ่มกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 1 สัปดาห์ 

7.4. ตั้งเวลาในการไล่อากาศออกจากหลอดดักแก๊ส (Durham tube) หรือหลอดทดลองขนาดเล็ก หลังจากจบกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อ ได้ตั้งแต่ 3 นาที ถึง 9 นาที   

8. มีระบบความปลอดภัย ป้องกันความดันในห้องนึ่งเกิน  0.255 MPa   

9. มีระบบระบายไอน้ำออกจากห้องนึ่งลงถังเก็บน้ำหลังจากสิ้นสุดการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วโดยอัตโนมัติ  สามารถเลือกปรับระดับการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ผู้ใช้สามารถปรับระดับการระบายไอน้ำออกจากห้องนึ่งได้

10. สามารถเลือกวิธีการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ คือ 

10.1. นึ่งฆ่าเชื้อในของเหลวต่าง ๆ (Liquid Sterilization)

10.2. นึ่งฆ่าเชื้อบนวัสดุที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (Solid Sterilization)

10.3. นึ่งฆ่าเชื้อของเสีย (Waste Sterilization)

10.4. นึ่งฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ (Agar Sterilization)

10.5. ละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ (Agar dissolution)

11. มีระบบความปลอดภัยและ/หรือระบบเตือน ดังต่อไปนี้  

11.1. มีวาล์วนิรภัยแบบอัตโนมัติสำหรับลดความดันในห้องนึ่ง เมื่อความดันสูงเกินกำหนด

11.2. กระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องจะถูกตัดออกเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือกระแสไฟฟ้าเกิน

11.3. เมื่อถังรับไอน้ำไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

11.4. เมื่อตัวให้ความร้อนขัดข้อง

11.5. เมื่อความดันสูงกว่าปกติ และ/หรืออุณหภูมิภายในห้องนึ่งสูง หรือต่ำกว่าปกติ

11.6. เมื่อลวดวัดอุณหภูมิ (Temperature sensor wire) ขัดข้อง หรือไม่ต่อกับระบบ

11.7. เมื่อการปิดล็อกฝาห้องนึ่งไม่สมบูรณ์

11.8. เมื่อระดับน้ำในห้องนึ่งต่ำกว่าที่กำหนด

12. แผงควบคุมการทำงาน ประกอบด้วย 

12.1. หน้าจอสำหรับแสดงอุณหภูมิ เวลา โดยแสดงเป็นตัวเลขไฟฟ้า

12.2. หน้าจอแสดงความดันภายในห้องนึ่งได้ตั้งแต่ 0 ถึง 0.3 MPa โดยแสดงเป็นตัวเลขไฟฟ้า

12.3. หน้าจอสามารถแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องได้

12.4. หน้าจอแสดงตัวเลือกวิธีการใช้งาน

12.5. ปุ่มสำหรับเลือกวิธีการใช้งาน

12.6. ปุ่มสำหรับกำหนดค่าอุณหภูมิและเวลา 

12.7. ปุ่มสั่งให้เครื่องทำงานและหยุดการทำงาน

13. มีมาตรวัดความดัน อยู่ด้านหน้าเครื่อง โดยสามารถแสดงความดันภายในห้องนึ่งได้ตั้งแต่ 0 ถึง 0.4 MPa.

14. ตะกร้าใส่ของนึ่งขนาดใส่ในห้องนึ่งได้พอดีทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม จำนวน 2 ใบ

15. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล

16. บริษัทผู้ผลิตเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานสากล โดยอย่างน้อยต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ/หรือ ISO 13485 

17. เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทของประเทศญี่ปุ่น

 

 

Visitors: 62,270