RX-9000alpha

รายละเอียดเครื่องวัดค่าดัชนีการหักเหของแสง Refractometers RX-9000α

  • ช่วงการวัดค่าดัชนีการหักเหของแสง Refractive Index (nD) 1.32500 ถึง 1.70000 ค่าเปอร์เซ็นต์ Brix 0.00 ถึง 100.00%
  • ค่าความละเอียดในการอ่านค่า Refractive Index (nD) เท่ากับ 0.00001 หรือ 0.0001 (เลือก) และค่าเปอร์เซ็นต์ Brix  0.01% หรือ 0.1% (ลือก) อุณหภูมิ 0.01 องศาเซลเซียส
  • ค่าความแม่นยำ Refractive Index (nD) ±0.00004 (nD1.33299 ถึง 1.42009 ที่อุณหภูมิ 10.00 - 30.00 องศา) และ ±0.00010 (สำรับช่วงอื่นๆ)
  • ค่าความแม่นยำ %Brix ±0.03%* (สำหรับช่วง 0.00 - 50.00%Brix ที่อุณหภูมิ 10.00 - 30.00 องศา) และ ±0.05%* (สำหรับช่วง 0.00 - 50.00%Brix ที่อุณหภูมิ 10.00 - 30.00 องศา) และ ±0.10%* (ที่ช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่า)
  • มีระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC

* วัดจาก Sucrose Solution

 

Visitors: 65,548