MB95

รายละเอียดเครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น MB95

 • เป็นเครื่องหาปริมาณความชื้น โดยให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างด้วย Halogen Lamp และคำนวณค่าปริมาณความชื้นจากน้ำหนักที่ลดลงของตัวอย่าง
 • สามารถชั่งตัวอย่างได้ ถึง 90 กรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.001 กรัม
 • สามารถรายงานค่าปริมาณความชื้นได้ตั้งแต่ 0-100% โดยเครื่องรายงานได้ละเอียดถึง 0.01%
 • ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) 0.018% ที่น้ำหนัก 3 กรัม และ 0.1% ที่น้ำหนัก 10 กรัม 
 • มี Display แบบจอสี ระบบสัมผัส 4.3' QVGA (Colour Touchscreen Display)
 • วิเคราะห์ได้ตั้งแต่ 40-200 องศาเซลเซียส โดยสามารถตั้งอุณหภูมิได้ทุก 1 องศาเซลเซียส
 • จานใส่ตัวอย่างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร
 • ใช้ Halogen Lamp  เป็นแหล่งให้ความร้อน 
 • มีช่องต่อสัณญาณ RS232  USB Host และ USB Device สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 
 •  ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 3 แบบ คือ Manual, Timed หรือ Auto
 • สามารถบันทึกวิธีการให้ความร้อมได้ 2 วิธี Standard Mode, Fast Mode , Ramp หรือ Step
 • สามารถเลือกหน่วยการวัดได้ 4 หน่วย คือ % moisture , % Solid , %Regain และ Weight (g)
 • ใช้ได้กับกระแสไฟสลับ 220 Volt
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
Visitors: 62,250