RX-7000alpha

รายละเอียดเครื่องวัดค่าดัชนีการหักเหของแสง Refractometers RX-7000α

  • ช่วงการวัดค่าดัชนีการหักเหของแสง Refractive Index (nD) 1.3250 ถึง 1.7000 ค่าเปอร์เซ็นต์ Brix 0.0 ถึง 100.0%
  • ค่าความละเอียดในการอ่านค่า Refractive Index (nD) เท่ากับ 0.0001  และค่าเปอร์เซ็นต์ Brix  0.1%  อุณหภูมิ 0.01 องศาเซลเซียส
  • ค่าความแม่นยำ Refractive Index (nD) ±0.0001
  • ค่าความแม่นยำ %Brix ±0.1%* 
  • มีระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC

* วัดจาก Sucrose Solution
Visitors: 62,250