RX-5000alpha

รายละเอียดเครื่องวัดค่าดัชนีการหักเหของแสง Refractometers RX-5000α

  • ช่วงการวัดค่าดัชนีการหักเหของแสง Refractive Index (nD) 1.32700 ถึง 1.58000 ค่าเปอร์เซ็นต์ Brix 0.00 ถึง 100.00%
  • ค่าความละเอียดในการอ่านค่า Refractive Index (nD) เท่ากับ 0.00001  และค่าเปอร์เซ็นต์ Brix  0.01% อุณหภูมิ 0.01 องศาเซลเซียส
  • ค่าความแม่นยำ Refractive Index (nD) ±0.00004
  • ค่าความแม่นยำ %Brix ±0.03%* 
  • มีระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC

* วัดจาก Sucrose Solution
Visitors: 62,245