HV-110II

รายละเอียด HV-110II

 • เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงชนิดตั้งพื้น ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า ระบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ที่ฐานเครื่องมีล้อ 4 ล้อ จึงเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 • ห้องนึ่งและฝาปิดด้านในทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel) เบอร์ SUS 304 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 420 มิลลิเมตร ลึก 795 มิลลิเมตร และความจุ 110 ลิตร
 • ปิดล็อกฝาห้องนึ่งด้วยระบบอิเล็คโตรแมคานิก โดยทำงานดังนี้ คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องจึงจะปลดล็อกฝาได้ โดยมีระบบแม่เหล็กช่วยในการปิดฝา และมี pin lock 12 จุด เพื่อเพิ่มการล็อกฝาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • มีระบบป้องกันการเปิดฝาห้องนึ่ง เมื่อแรงดันและอุณหภูมิยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ ค่าอุณหภูมิที่เปิดฝาได้จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ถึง 97 องศาเซลเซียส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานที่ใช้งานอยู่)
 • มีหน้าจอสำหรับตั้งค่าการทำงาน และแสดงผลการทำงานเป็นหน้าจอสีชนิดสัมผัสแบบ colour touch panel ช่วยให้สะดวกต่อการทำงาน
 • สามารถตั้งอุณหภูมิสำหรับการใช้งานต่างๆ ได้ดังนี้
  - สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อ ได้ตั้งแต่ 105 องศาเซลเซียส ถึง 135 องศาเซลเซียส
  - สำหรับการอุ่น ได้ตั้งแต่ 45 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส
  - สำหรับการละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้ตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
 • สามารถตั้งเวลาสำหรับการใช้งานต่างๆ ได้ดังนี้
  - สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อ ได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 250 นาที
  - สำหรับการละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 60 นาที
  - ตั้งเวลาเริ่มกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 1 สัปดาห์
  - ตั้งเวลาในการไล่อากาศออกจากหลอดดักแก๊ส (Durham tube) หรือหลอดทดลองขนาดเล็ก หลังจากจบกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อ ได้ตั้งแต่ 6 นาที ถึง 18 นาที
 • มีระบบความปลอดภัย ป้องกันความดันในห้องนึ่งเกิน 0.255 MPa
 • มีระบบระบายไอน้ำออกจากห้องนึ่งลงถังเก็บน้ำหลังจากสิ้นสุดการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วโดยอัตโนมัติ สามารถเลือกปรับระดับการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ผู้ใช้สามารถปรับระดับการระบายไอน้ำออกจากห้องนึ่งได้
 • สามารถเลือกวิธีการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ คือ
  - นึ่งฆ่าเชื้อในของเหลวต่าง ๆ (Liquid Sterilization)
  - นึ่งฆ่าเชื้อบนวัสดุที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (Solid Sterilization)
  - นึ่งฆ่าเชื้อของเสีย (Waste Sterilization)
  - นึ่งฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ (Agar Sterilization)
  - ละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ (Agar dissolution)
 • มีระบบความปลอดภัยและ/หรือระบบเตือน ดังต่อไปนี้
  - มีวาล์วนิรภัยแบบอัตโนมัติสำหรับลดความดันในห้องนึ่ง เมื่อความดันสูงเกินกำหนด
  - กระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องจะถูกตัดออกเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือกระแสไฟฟ้าเกิน
  - เมื่อถังรับไอน้ำไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  - เมื่อตัวให้ความร้อนขัดข้อง
  - เมื่อความดันสูงกว่าปกติ และ/หรืออุณหภูมิภายในห้องนึ่งสูง หรือต่ำกว่าปกติ
  - เมื่อลวดวัดอุณหภูมิ (Temperature sensor wire) ขัดข้อง หรือไม่ต่อกับระบบ
  - เมื่อการปิดล็อกฝาห้องนึ่งไม่สมบูรณ์
  - เมื่อระดับน้ำในห้องนึ่งต่ำกว่าที่กำหนด
 • แผงควบคุมการทำงาน ประกอบด้วย
  - หน้าจอสำหรับแสดงอุณหภูมิ เวลา โดยแสดงเป็นตัวเลขไฟฟ้า
  - หน้าจอแสดงความดันภายในห้องนึ่งได้ตั้งแต่ 0 ถึง 0.3 MPa โดยแสดงเป็นตัวเลขไฟฟ้า
  - หน้าจอสามารถแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องได้
  - หน้าจอแสดงตัวเลือกวิธีการใช้งาน
  - ปุ่มสำหรับเลือกวิธีการใช้งาน
  - ปุ่มสำหรับกำหนดค่าอุณหภูมิและเวลา
  - ปุ่มสั่งให้เครื่องทำงานและหยุดการทำงาน
 • มีมาตรวัดความดัน อยู่ด้านหน้าเครื่อง โดยสามารถแสดงความดันภายในห้องนึ่งได้ตั้งแต่ 0 ถึง 0.4 MPa.
 • ตะกร้าใส่ของนึ่งขนาดใส่ในห้องนึ่งได้พอดีทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม จำนวน 2 ใบ
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล
Visitors: 63,024