PMB 53

รายละเอียดเครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น PMB-53

 • เป็นเครื่องหาปริมาณความชื้น โดยให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างด้วย Halogen Lamp และคำนวณค่าปริมาณความชื้นจากน้ำหนักที่ลดลงของตัวอย่าง
 • สามารถชั่งตัวอย่างได้ ถึง 50 กรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.001 กรัม
 • สามารถรายงานค่าปริมาณความชื้นได้ตั้งแต่ 0-100% โดยเครื่องรายงานได้ละเอียดถึง 0.01%
 • มี Display แบบ LCD Backlit  ไฟส่องสว่างสีฟ้า
 • วิเคราะห์ได้ตั้งแต่ 50-160 องศาเซลเซียส โดยสามารถตั้งอุณหภูมิได้ทุก 1 องศาเซลเซียส
 • สามารถตั้งเวลาในการวิเคราะห์ได้สูงสุด 99 นาที
 • จานใส่ตัวอย่างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร
 • ใช้ Halogen Lamp  เป็นแหล่งให้ความร้อน 
 • มีช่องต่อสัณญาณ RS232 และ USB  สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์
 •  ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 4 แบบ คือ Manual, Time, Stable หรือ Time/Stable
 • บึนทึกโปรแกรมการทำงานได้ 49 โปรแกรม
 • สามารถบันทึกวิธีการให้ความร้อมได้ 1 วิธี Standard, Step, และ Ramp up
 • สามารถเลือกหน่วยการวัดได้ 3 หน่วย คือ % moisture , % Solid , Weight
 • ใช้ได้กับกระแสไฟสลับ 220 Volt
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ 
Visitors: 9,491