MOC63U

รายละเอียดเครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น MOC63U

 • เป็นเครื่องหาปริมาณความชื้น โดยให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างด้วย Halogen Lamp และคำนวณค่าปริมาณความชื้นจากน้ำหนักที่ลดลงของตัวอย่าง
 • สามารถชั่งตัวอย่างได้ ถึง 60 กรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.001 กรัม
 • สามารถรายงานค่าปริมาณความชื้นได้ตั้งแต่ 0-100% โดยเครื่องรายงานได้ละเอียดถึง 0.01%
 • ระบบการชั่งใช้เทคโนโลยีแบบ Uni Bloc 
 • ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) 0.15% ที่น้ำหนัก 2 กรัม, 0.05% ที่น้ำหนัก 5 กรัม และ 0.02% ที่น้ำหนัก 10 กรัม
 • มี Display แบบ LCD Backlit  ไฟส่องสว่างสีขาว
 • วิเคราะห์ได้ตั้งแต่ 50-200 องศาเซลเซียส โดยสามารถตั้งอุณหภูมิได้ทุก 1 องศาเซลเซียส
 • สามารถตั้งเวลาในการวิเคราะห์ได้สูงสุด 240 นาที
 • จานใส่ตัวอย่างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 95 มิลลิเมตร
 • ใช้ Halogen Lamp ขนาด 400 W เป็นแหล่งให้ความร้อน 
 • มีช่องต่อสัณญาณ RS232 และ USB สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และ Data I/O สำหรับต่อเครื่องพิมพ์ผล
 • สามารถบันทึกวิธีการใช้งานได้ 10 โปรแกรม และบันทึกข้อมูลตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง
 • สามารถเลือกกระบวนการทำงานได้ 5 รูปแบบ มีดังนี้  Automatic Ending Mode, Timed Ending Mode, Rapid Drying Mode, Slow Drying Mode, Step Drying Mode
 • สามารถตั้งรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนโปรแกรมการตั้งสภาวะการใช้งานของเครื่องจากผู้อื่นได้
 • ใช้ได้กับกระแสไฟสลับ 220 Volt
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
Visitors: 9,378