BM-22

รายละเอียดเครื่องชั่ง BM-22

 •         เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD  White - Backlight )
 •         สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด (Weighing Range) 22 กรัม  มีความละเอียด 0.001 มิลลิกรัมในช่วงน้ำหนัก 0 กรัมถึง 5.1 กรัม และค่าความละเอียด 0.001 มิลลิกรัม ในช่วงน้ำหนัก 5.2 กรัม ถึง 22 กรัม
 •         สามารถลดค่าละเอียดในการแสดงผลได้โดยกดปุ่ม Range เพื่อช่วยในการแสดงผลได้เร็วขึ้น
 •         ปุ่มควบคุมการทำงาน (ปุ่ม ON/OFF, RANGE, MODE, ION, SELECT RE-ZERO, PRINT, CAL) อยู่ด้านหน้าของเครื่อง แสดงผลใช้ระบบสัมผัสบนแป้นหน้าปัทม์ด้านหน้าของเครื่อง โดยเป็นระบบปิดเพื่อป้องกัน                  ฝุ่นและสารเคมี
 •         มีลูกตุ้มมาตรฐานสำหรับ Calibration อยู่ภายในเครื่องและเครื่องจะทำการ Calibration โดยอัตโนมัติเมื่อค่าอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
 •         มีระบบลดประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับตัวอย่าง ภายในตัวเครื่อง และมีสัญลักษณ์แสดงการทำงานของระบบลดประจุไฟฟ้าทั้งภายในตู้กระจกและที่หน้าจอเครื่องชั่ง
 •         มีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
 •         มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกินและมีสัญลักษณ์ แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกิดพิกัดของเครื่อง
 •         แสดงสัญลักษณ์สถานะของเครื่องเมื่อทำการเปิดประตูตู้กระจกและเมื่อปิดประตูตู้กระจกสัญลักษณ์จะหายไป
 •        ตัวเครื่องสามารถแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ ความกดดันอากาศ ของสภาวะแวดล้อมได้
 •        สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)
 •        ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าน้ำหนักซ้ำ (Repeatability/Standard Deviation) ไม่เกิน 0.004 มิลลิกรัมที่น้ำหนัก 1 กรัม
 •        ค่าความเบี่ยงเบนของผลการชั่งน้ำหนักจากค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน +/-0.010 มิลลิกรัม ในช่วงน้ำหนัก 0 กรัม ถึง 5.1 กรัมและ +/- 0.02 มิลลิกรัมในช่วงน้ำหนัก 5.2 กรัม ถึง 22 กรัม
 •        มีค่าผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Sensitivity Drift) ไม่เกิน +2ppm/°C (10°/c-30°C)
 •        สามารถแสดงค่าน้ำหนัก (Stabilization Time) ได้ภายใน 10 วินาที
 •        สามารถเลือกค่าความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมได้ 3 ระดับ (Fast, Mid, Slow)
 •        สามารถตั้งสภาพการชั่งของเครื่องใหม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ 9 ระดับ (Stability band width 3 settings, Condition 3 Settings)
 •        มี Interface (RS-232C)และ USB พร้อม Win CT (Windows communication Tools Software) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อต่อเข้ากับ PC หรือ Printer และมี Program ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Word/Excel เพื่อ             เก็บข้อมูลได้
 •       สามารถพิมพ์ (เมื่อต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ผล) GLP (Good Laboratory Practice) data โดยแสดง Balance ID, Calibration data, Date & Time และ Serial Number หรือ โชว์ผลที่หน้าจอ PC
 •       มีระบบปรับชดเชยความผิดพลาดของน้ำหนักลูกตุ้มได้เมื่อเลือกใช้ระบบ External Calibration เพื่อความถูกต้องในการ Calibration ถึงแม้น้ำหนักที่แท้จริงของลูกตุ้มผิดพลาดไป
 •       สามารถให้เครื่องชั่งเปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Power-on) เมื่อมีกระแสไฟฟ้ามา
 •       สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่ง (Measuring Unit) ได้อย่างน้อย 12 หน่วย คือ กรัม (g), มิลลิกรัม (mg), ออนซ์(oz), ทรอยออนซ์ (ozt), เพนนีเวลท์ (dwt), กะรัต (ct), โมมเม (mom), เกรน (gn), และ Density mode            เมื่อต่อกับชุดหาความถ่วงจำเพาะ(เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม )
 •       มี counting mode สำหรับการนับจำนวนซึ่งสามารถเริ่มนับจากตัวอย่าง 10 ชิ้น และมีระบบ Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) ซึ่งสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติ            เมื่อจำนวนชิ้นตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความถูกต้อง
 •       มี Percentage Mode สำหรับการชั่งน้ำหนักเป็น % ได้
 •       สามารถชั่งน้ำหนักโดยการแขวนจากด้านล่างของเครื่องชั่งได้ (Under Hook Weighting)
 •       มี Security Ring เพื่อติดตั้งกับอุปกรณ์สำหรับกันขโมย
 •       ตัวเครื่องมีตู้กระจกสี่เหลี่ยมใสมองเห็นได้ทั้ง 4 ด้าน สำหรับป้องกันฝุ่นละออง และลม สามารถเปิด-ปิด ได้จากด้านข้างทั้งสองด้านและจากด้านบน เคลือบด้วยไอระเหยของโลหะเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าจาก              ภายนอก
 •       ตู้กระจกแยกออกเป็น ส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนลดประจุไฟฟ้า
 •       จานชั่งทำด้ายโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตรและมีวงแหวนล้อมรอบจานชั่ง 2 ชั้นเพื่อป้องกันลมจากภายนอก และมีจานชั่นสำหรับวัสดุกรอง ( Particulate matter filter ) ขนาด เส้น              ผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร 1 อัน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มิลลิเมตร 1 อัน
 •       มีอุปกรณ์บันทึกค่าน้ำหนักที่สามารถบันทึกค่าน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 5,000 ค่า 1 เครื่อง
 •       มีตู้กระจกครอบทั้งตัวเครื่อง เพื่อป้องกันกระแสลมจากสภาวะแวดล้อม
 •       มีอุปกรณ์วางเครื่องชั่ง ทำจากหิน ขนาด(กว้าง x ลึก x สูง)  460 x400 x 71 มิลลิเมตร
 •       ขนาดของเครื่องชั่ง 259 x 466 x 326 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) โดยตู้เครื่องชั่งมีความสูงประมาณ 260 มิลลิเมตร
 •       ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volt. 50-60 ไซเคิลโดยใช้ Adapter
 •       ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 , FCC , และ  CE mark
Visitors: 9,593